Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: The Vinest nader: verkoper
Vestigingsadres Touwslagerstraat 18, 1501 NL Zaandam
KvK-nummer: 73819719
Btw-identificatienummer: NL 859674861B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verkoper zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of typefouten.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Verkoper zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u minimaal achttien (18) jaar oud te zijn.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
2.4 Verkoper is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Verkoper een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Verkoper als voorwaarde stellen, dat de bestelling na (gedeeltelijke) vooruitbetaling wordt verzonden.
2.5 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 Artikel 3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Verkoper tracht de bestelling altijd binnen 5 werkdagen bij het door u opgegeven adres te bezorgen. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor een andere jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.
3.4 Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekken de gegevens van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 De betaling van onze facturen dient op de door Verkoper aan te geven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en zonder enige korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Verkoper gerechtigd om (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.
4.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om die niet-betaalde opeisbare bedragen vanaf de dag waarop de opeisbaarheid is ingegaan tot aan de dag der algehele voldoening, een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 3% per jaar boven het alsdan geldende promessendisconto van de Nederlandsche Bank N.V. Bovendien komen alle gerechtelijke en buiten­gerechtelijke kosten ontstaan uit de invordering voor rekening van de afnemer. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer direct verschuldigd in alle gevallen waarin Verkoper voor de incasso van een vordering of voor de handhaving van rechten krachtens deze voorwaarden de hulp van derden heeft moeten inroepen. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het te vorderen bedrag.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Ontvangst en retournering

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Verkoper te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Indien de afnemer na afloop van 7 werkdagen na aflevering de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.3 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
6.4 Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten.
6.5 Indien klachten van de afnemer door Verkoper gegrond worden bevonden, zal Verkoper naar haar keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Verkoper en daarmee het bedrag der schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Verkoper) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper gedekte bedrag.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien zich buiten de wil van Verkoper omstandigheden voordoen onverschillig of deze bij de totstandkoming van de over­eenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van Verkoper redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomsten kan worden gevraagd, heeft Verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat Verkoper tegenover de afnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
7.2 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
7.3 Overschrijding van de overeengekomen leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, kan voor Verkoper nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en kan evenmin voor de afnemer aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden.|
7.4 De door Verkoper geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van Verkoper zolang de daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten niet geheel zijn voldaan.

Artikel 8 Gegevensbeheer

8.1 Indien u een bestelling plaatst dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
8.2 Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 9. Diversen

9.1 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.2 Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
9.3 Wanneer op enig moment tussen de datum van verkoop en die van aflevering van overheidswege het (fiscale) regime met betrekking tot de heffing van accijnzen en invoerrechten verandert, behoudt Verkoper zich het recht voor de afnemer voor het verschil te belasten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.